English | Gàidhlig

Na tha sinn a’ dèanadh

Éisdibh ris an duilleig seo

Dùil

Ann an sealladh Oifis Iomairtean na Gàidhlig, bidh Alba Nuadh a’ cur taic ri Móir-roinn a tha ioma-ghnèitheach, ioma-chànanach, is ioma-chultarach leis a bhith a’ gabhail ri a freumhan Gàidhlig, cànain ’s cultar, a’ cur luach annta, agus ’gan cur an seilbh.

Rùn

’S e àithne OIG muinntir na h-Albann Nuaidh’ a chuideachadh ann a bhith a’ togail na Gàidhlig agus ’ga cleachdadh air aobhar ’s gum bi dualchas, gliocas agus cleachdannan nan Gàidheal air am measadh luachmhor, air an cur gu feum, agus air an toirt seachad do linntean ri teachd. Bidh coimhearsnachdan beothail, comasach na Gàidhlig a’ cur ri iomadachd, eaconomaidh, beairteas sòisealta agus seasmhachd fharpaiseil na h-Albann Nuaidhe.

Uaigneas | Beachdan