English | Gàidhlig

Prógram Gàidhlig 's a' Choimhearsnachd

Tha Prógram Gàidhlig 's a' Choimhearsnachd air a riochdachadh gus cuideachadh a thoirt do mhuinntir na h-Albann Nuaidh a tha 'sàs ann am pròiseactan cànain agus dualchas Gàidhlig le bun 's a' choimhearsnachd a bheireas taic do phrìomh-thùsan Oifis Iomairtean na Gàidhlig.

Bileagan-iarrtais

2010 Prógram Gàidhlig ’s a’ Choimhearsnachd

Buidhnean a fhuair taic-airgid

February 2012

Celtic Music Interpretative Society: $760 to assist with Gaelic language classes.

Comunn Féis a’ Bhaile Bhig: $3,084 to assist with Gaelic immersion weekend sessions.

Sgoil Ghàidhlig an Aird-Bhaile: $2,585 to assist with Gaelic immersion classes.

Dìleab: $1,119 to assist with Taigh-Chéilidh family Gaelic nights.

A’ Cholaisde Ghàidhlig: $1,200 to assist with Gaelic immersion children’s weekend program.

A’ Cholaisde Ghàidhlig: $2,040 to assist with Féis a’ Cholaisde Ghàidhlig.

Comunn Gàidhlig Antigonish: $1,200 to assist with Gaelic language/immersion classes.

Historic Sherbrooke Village: $380 to assist with Gaelic/Scottish activities.

Whycocomagh and District Historical Society: $2,120 to assist with Gaelic immersion classes.

Whycocomagh and District Historical Society: $360 to assist with Gaelic cultural workshops.

Gàidhlig Agam: $1,800 to assist with Gaelic immersion classes.

Nova Scotia Highland Village: $4,750 to assist with Stòras a’ Bhaile 2012.

August 2011

North Shore Gaelic Heritage Society: $4,930 to assist with Gaelic immersion classes.

Comunn Féis a’ Bhaile Bhig: $4,950 to assist with Gaelic immersion weekend workshops.

Celtic Music Interpretive Centre: $760 to assist with Gaelic language classes.

Comunn Féis an Eilein: $4,000 to assist with Gaelic immersion classes.

Westmount Gaelic Society: $738 to assist with Gaelic language classes.

Sgoil Ghàidhlig Baile a’ Chlamhain: $2, 045 to assist with Gaelic language classes.

An Comunn Gàidhlig Cheap Breatuinn: $360 to assist with Gaelic language classes.

An Comunn Gàidhlig Cheap Breatuinn: $1,250 to assist with Gaelic information workshops.

Inverness Development Association: $4,340 to assist with Gaelic immersion classes.

Féis Mhàbu: $2,230 to assist with Gaelic immersion classes.

Dìleab: $1,694 to assist with Taigh-Chéilidh family language nights.

Gàidhlig Agam: $1,900 to assist with Gaelic immersion classes.

February 2011

Whycocomagh and District Historical Society: $1,790 to assist with Gaelic immersion classes.

Celtic Music Interpretative Society: $760 to assist with Gaelic language classes.

Comunn Féis an Eilein: $1,900 to assist with Gaelic immersion classes.

Comunn Féis an Eilein: $4,597 to assist with 20th anniversary DVD.

Comunn Féis a’ Bhaile Bhig: $2,192 to assist with Gaelic immersion weekend workshops.

Sgoil Ghàidhlig an Aird-Bhaile: $280 to assist with native speaker meetings.

Sgoil Ghàidhlig an Aird-Bhaile: $575 to assist with a one-week Gaelic immersion.

Historic Sherbrooke Village: $380 to assist with Gaelic/Scottish activities.

Nova Scotia Highland Village: $4,949 to assist with Stòras a’ Bhaile 2011.

Nova Scotia Highland Village: $5,000 to assist with An Drochaid Eadarrain.

North Shore Gaelic Heritage Society: $1,320 to assist with ten Gaelic song workshops.

North Shore Gaelic Heritage Society: $1,780 to assist with a two week Gaelic immersion.

August 2010

Comunn Féis a’ Bhaile Bhig: $4,192 to assist with Gaelic immersion weekend workshops.

Sgoil Ghàidhlig an Aird-Bhaile: $5,150 to assist with Gaelic immersion classes.

Sgoil Ghàidhlig Baile a’ Chlamhain: $1,456 to assist with Gaelic language classes.

Whycocomagh and District Historical Society: $1,430 to assist with Gaelic immersion classes.

An Comunn Gàidhlig Cheap Breatuinn: $1,005 to assist with Gaelic reading and writing sessions.

Westmount Gaelic Society: $2,925 to assist with Gaelic language classes.

Gàidhlig Agam: $1,695 to assist with Gaelic language immersion classes.

Gàidhlig Agam: $1,425 to assist with Gaelic song workshops.

North Shore Gaelic Heritage Society: $3,420 to assist with Gaelic immersion classes.

North Shore Gaelic Heritage Society: $2,308 to assist with Gaelic immersion weekends.

Inverness Development Association: $2, 380 to assist with intermediate Gaelic immersion classes.

Inverness Development Association: $, 2380 to assist with beginner Gaelic immersion classes.

Grand Mira Community Centre: $1,450 to assist with Gaelic language classes.

Comunn Féis an Eilein: $3,464 to assist with a documentary on the féis in Christmas Island.

Celtic Music Interpretive Centre: $960 to assist with Gaelic language classes.

An Gearran 2010

Comhairle na Gàidhlig: $4,600 gus cuideachadh a thoirt do Chlàr-uidheim de Ghoireasan na Gàidhlig a leasachadh.

Comhairle na Gàidhlig: $700 gus cuideachadh a thoirt do bhùth-obrach “Getting the Message Right”.

Comhairle na Gàidhlig: $5,000 gus cuideachadh a thoirt do roi-innleachd conaltraidh a leasachadh.

Comhairle na Gàidhlig: $2,500 gus cuideachadh a thoirt do bhùth-obrach adhartaich na Gàidhlig.

Sgoil Ghàidhlig an Àird-bhaile: $4,850 gus cuideachadh a thoirt do chlasaichean Gàidhlig.

Comunn-Leasachaidh Inbhirnis: $920 gus cuideachadh a thoirt do thaisbeanaidhean ceann-seachdain Gàidhlig aig Baile.

Comunn-Leasachaidh Inbhirnis: $1050 gus cuideachadh a thoirt do chlasaichean Gàidhlig aig Baile.

Comann-Leasachaidh Baile Eachdraidheil Sherbrooke: $700 gus cuideachadh a thoirt do bhùthan-obrach anns a’ Ghàidhlig ’s na h-òrain.

Ionad Eadar-mhìneachaidh Ciùil Cheiltich: $1,350 gus cuideachadh a thoirt do chlasaichean Gàidhlig.

Comunn Gàidhlig Chill Rìmhinn: $4,260 gus cuideachadh a thoirt do bhogadh dhian na Gàidhlig airson luchd-ionnsachaidh adhartaich.

Comunn Oighreachd Gàidhlig a’ Chladaich a Tuath: $875 gus cuideachadh a thoirt do bhùthan-obrach shamhraidh ann a’ naidheachdan is òrain.

Comunn Ceilteach Siorramachd Phictou: $500 gus cuideachadh a thoirt do bhùthan-obrach Gàidhlig is ciùil.

Comunn Gàidhlig Beinn an Iar: $2,850 gus cuideachadh a thoirt do dhà bhogadh na Gàidhlig fad 10 làithean.

An Clachan Gàidhealach: $5,000 gus cuideachadh a thoirt do Thùs-samhail de Dhorus Eadarlìn dhan Ghàidhlig ann an Albainn Nuaidh.

Sgoil Ghàidhlig Bhail’ a’ Chlamhain: $750 gus cuideachadh a thoirt do dh’Fhéis Fhiolmaichean Gàidhlig.

Comunn Féis Mhàbu: $2,360 gus cuideachadh a thoirt do phrógram Gàidhlig le Chéile.

Comunn Féis a’ Bhaile Bhig: $1,730 gus cuideachadh a thoirt do chlasaichean Gàidhlig aig Baile airson luchd-tòiseachaidh.

Comann Eachdraidh Hogoma agus a Sgìre: $1, 430 gus cuideachadh a thoirt do chlasaichean bogadh na Gàidhlig.

Comann Eachdraidh Hogoma agus a Sgìre: $865 gus cuideachadh a thoirt do ghnìomhachais dhualchasach na Gàidhlig anns a’ choimhearsnachd.

Prógram Gàidhlig ’s a’ Choimhearsnachd
Buidhnean a fhuair taic-airgid

An Lùnasdal 2009

Comunn Gàidhlig Cheap Breatuinn : $612 gus cuideachadh a thoirt do bhuidheann-còmhraidh ann a’ Suidnidh.

Leabharlann Sgìre Cheap Breatainn : $800 gus cuideachadh a thoirt do shreath òraidean air cultar na Gàidhlig ann am Badaig.

Gàidhlig Agam : $1,700 gus cuideachadh a thoirt do dheich sheiseanan-bhogaidh ’s a’ Ghàidhlig, cóig uairean de dh’ fhad gach seisean.

Comann Sgoth-luinge Dhobsoin : $3,000 gus cuideachadh a thoirt do phrógram bogadh ’s a’ Ghàidhlig fad fichead là ann a’ Westmount.

Comunn Féis a’ Bhaile Bhig : $3,845 gus cuideachadh a thoirt do chlasaichean-bhogaidh feadh 18 cinn-seachdain

Comann Eachdraidh Hogoma agus a Sgìre : $450 gus cuideachadh a thoirt do ochd chlasaichean Gàidhlig.

Cleasachd is Turasachd Phictou : $700 gus cuideachadh a thoirt do sheiseanan sgeulachd is òran Gàidhlig re Làithean na h-Albann Nuaidhe.

Comunn Féis Mhàbu : $5,213 gus cuideachadh a thoirt do phrógram bogadh ’s a’ Ghàidhlig fad 12 seachdain do dh’ inbhich.
$2,315 gus cuideachadh a thoirt do phrógram bogadh ’s a’ Ghàidhlig fad 12 seachdain do chlainn.

Comhairle na Gàidhlig : $1,900 gus cuideachadh a thoirt do leabhran air na sanasan-rathaid Gàidhlig a dheasachadh.

Ionad Coimhearsnachd na Mira Móire : $725 gus cuideachadh a thoirt do dheich chlasaichean Gàidhlig.

Sgoil Ghàidhlig an Àird-Bhaile : $2,580 gus cuideachadh a thoirt do chlasaichean Gàidhlig.

An t-Samhain 2009

Comunn Coimhearsnachd na Mira Móire: $725 gus cuideachadh a thoirt do chlasaichean-choimhearsnachd na Gàidhlig ’s a’ Mhira Mhór.

Sgoil Ghàidhlig Baile a’ Chlamhain: $2000 gus cuideachadh a thoirt do chlasaichean Gàidhlig na coimhearsnachd anns a’ Ghut.

Sgoil Ghàidhlig an Àird-bhaile: $2,470 gus cuideachadh a thoirt do chlasaichean Gàidhlig ’s a’ choimhearsnachd.

Comunn Féis an Eilein: $2160 gus cuideachadh a thoirt do chlasaichean Gàidhlig ann an Eilean na Nollaig.

2009 An fheadhainn a fhuair taic-airgid bho Phrógram Gnìomhan na Gàidhlig

An Gearran 2009

Leasachadh Clachain Eachdraidheil Sherbrooke : $440 gus cuideachadh a thoirt do bhùthan-obrach ann a’ snìomh, fidheadaireachd, òran Gàidhlig, agus luadhadh.

Sgoil Ghàidhlig an Àird-bhaile : $4,040 gus cuideachadh a thoirt do chlasaichean Gàidhlig ’s do bhùthan-obrach.

Comhairle na Gàidhlig : $1000 gus cuideachadh a thoirt do phròiseact cruthachadh fhiolmaichean le sgoilearan na h-Albann Nuaidhe, ìrean 4-12.

Comunn Féis Mhàbu : $2,260 gus cuideachadh a thoirt do phrógram òrain Ghàidhlig fad sia seachdain do chlainn agus dha ’m pàrantan.

Comunn Féis a’ Bhaile Bhig : $1,765 gus cuideachadh a thoirt do chlasaichean Gàidhlig ceann seachdain anns a’ choimhearsnachd.

Leabhar-lann Sgìrean Phictou agus Antaiginis : $4,950 gus cuideachadh a thoirt do dhà leabhar Gàidhlig a chur air-loidhne a bhios feumail do chlainn ’s do luchd-ionnsachaidh.

Comhairle na Gàidhlig : $700 gus cuideachadh a thoirt do choinneimh-dhealbhaidh a thaobh Mìos na Gàidhlig.

Colaisde na Gàidhlig, Baile Naoimh Anna : $1,479 gus cuideachadh a thoirt do cheann-seachdain Gàidhlig a bhios freagarrach do theaghlaichean.

An Céitean 2009

Comann Ionad Oighreachd Ghàidhlig a’ Chladaich a Tuath : $5000 gus cuideachadh a thoirt do dh’fhéis fhiolmaichean Gàidhlig air a’ Chladach a Tuath, Ceap Breatainn.

Clachan Gàidhealach na h-Albann Nuaidhe : $4950 gus cuideachadh a thoirt do Stòras na h-Òigridh, prógram tàilleabhachd na Gàidhlig do dh’ òigridh.

Gàidheil a’ Chùmhnaint: $740 gus cuideachadh a thoirt do sheiseanan Gàidhlig do luchd-tòiseachaidh agus do sheiseannan fiosrachaidh.

Comann Eachdraidh Hogoma ’s a Sgìre : $445 gus cuideachadh a thoirt do chlasaichean Gàidhlig agus Luadhadh.

Comann Gàidhealach Antaiginis : $1000 gus cuideachadh a thoirt do sheisean seanchais agus do shanasachd Ghàidhlig rè Cluichean Gàidhealach Antaiginis.

Comann Ceilteach Siorramachd Phictou : $400 gus cuideachadh a thoirt do theagasg na Gàidhlig rè féis ionadail.

Prógram Gnìomhan na Gàidhlig: A’ Leantainn air Airgead a Chur an Sàs ann an Coimhearsnachdan Gàidhlig

Chaidh còrr is $14,500 a chur anns a’ Ghàidhlig , agus ann an iomairtean a bheireadh ceum air thoiseach dhan Ghàidhlig, le Prógram Gnìomhan na Gàidhlig ’s a’chuairt-iarratais a thàinig gu crìch air an 15amh dhen t-Samhainn, 2008.

Tha buidhnean saor-thoileach feadh na Móir-roinne a’ cumail orra a’ cur chlasaichean Gàidhlig agus bùthan-obrach ceann-seachdain air dòigh gus taic a thoirt do luchd-tòiseachaidh agus do sgoilearan adhartach na cànain ’nan coimhearsnachd. Théid beachdachadh a dhèanamh cuideachd fo stiùireadh gnè a’ Phrógraim air pròiseactan a dh’àrdaicheas eòlas air a’ Ghàidhlig agus a dualchais, leithid na tè a th’ aig Comunn Gàidhlig is Eachdraidh a’ Bhràigh.

Bidh Prógram Gnìomhan na Gàidhlig a’ toirt taic-airgid do phròiseactan a chuireas àireamh agus inbhe cothroman Gàidhlig ’ionnsachadh am meud; agus dha na pròiseactan sin a sgaoileas fiosrachadh, a mheudaicheas suim, agus a bhrosnaicheas daoine gus pàirt a ghabhail ann a’ gnìomhan a bhuineas dhan chànain ’s dhan dualchas. Seo na làithean mu dheireadh anns gach cuairt a ’s urrainn iarratas a chur a-staigh : an 15amh dhen Ghearran , dhen Chéitean, dhen Lùnasdal, agus dhen t-Samhain.

Tha barrachd fiosrachaidh ri fhaighinn air làraich-lìn Oifis Iomairtean na Gàidhlig aig www.gov.ns.ca/oga.

 

2008 An fheadhainn a fhuair taic-airgid bho Phrógram Gnìomhan na Gàidhlig

An Gearran 2008

Comann Ionad Dualchas Gàidhlig a’ Chladaich a Tuath : $2,710 gus cuideachadh a thoirt do thrì bhideoteipichean ionnsachaidh a dhèanamh.

Comann Ionad Dualchas Gàidhlig a’ Chladaich a Tuath : $400 gus cuideachadh a thoirt do bhùth-obrach air maragan a dheasachadh troimh mheadhon na Gàidhlig.

Leabharlann Sgìre Cheap Breatainn : $1,100 gus cuideachadh a thoirt do shia bùthan-obrach air a’ Ghàidhlig agus a cultar aig a’ Leabharlann.

Comunn Gàidhlig Cheap Breatuinn : $3,015 gus cuideachadh a thoirt do chlasaichean bogadh na Gàidhlig, sia làithean fad gach latha, agus do bhogadh fad dà sheachdain.

Sgoil Ghàidhlig Chreignis : $411 gus cuideachadh a thoirt do chlasaichean-bogaidh Gàidhlig gach seachdain, eadar an Gearran agus an Céitean, 2008.

Leasachadh Clachan Eachdraidheil Sherbrooke : $700 gus cuideachadh a thoirt do bhùthan-obrach air snìomh, figheadaireachd, òrain Ghàidhlig agus Luadhadh.

Comann Maoireachd Aiseag Rois : $1,850 gus cuideachadh a thoirt do phrógram bogadh na Gàidhlig fad deich seachdainnean.

Sgoil Ghàidhlig an Àird-Bhaile : $2,424 gus cuideachadh a thoirt do phrógram bogadh na Gàidhlig fad sia seachdainnean.

An Céitean 2008

Ionad Coimhearsnachd Framboise : $300 gus cuideachadh a thoirt do bhùth-obrach air òrain luadhaidh.

Comhairle na Gàidhlig : $4,775 gus cuideachadh a thoirt do dh’ Eilean nan Òg, program tàilleabhachd Gàidhlig airson na h-òigridh.

Turasachd is Cleasachd Phictou : $500 gus cuideachadh a thoirt do thrì bhùthan-obrach air a’ Ghàidhlig : cànain, òrain is seanchas.

FIOS : $2,344 gus cuideachadh a thoirt do cheann-seachdain de bhùthan-obrach a chur air dòigh airson luchd-teagaisg Gàidhlig aig Baile.

An Lùnasdal 2008

Sgoil Ghàidhlig an Àird-Bhaile : $3,440 gus cuideachadh a thoirt do chlasaichean-bhogaidh Gàidhlig agus do bhùthan-obrach ceann na seachdain.

Ionad Coimhearsnachd na Mira Móire : $700 gus cuideachadh a thoirt do dheich clasaichean-bhogaidh Gàidhlig seachdaineil.

Comunn Féis Mhàbu : $1,920 gus cuideachadh a thoirt do phrógram cloinne fad sia seachdain, dà thuras ’s an t-seachdain, ann am bogadh na Gàidhlig.

Comunn a’ Bhaile Bhig : $2,800 gus cuideachadh a thoirt do sheiseanan-bhogaidh ceann-seachdain a mhaireadh fad cóig seachdainnean.

Gàidhlig Agam : $1,800 gus cuideachadh a thoirt do dheich sheiseanan-bhogaidh Gàidhlig.

An t-Samhain 2008

Sgoil Ghàidhlig an Àird-Bhaile : $3,950 gus cuideachadh a thoirt do chlasaichean-chànain Gàidhlig agus do bhùthan-obrach ceann-seachdain.

Ionad Coimhearsnachd na Mira Móire : $775 gus cuideachadh a thoirt do chlasaichean-choimhearsnachd na Gàidhlig ’s a’ Mhira Mhóir.

Comunn Gàidhlig is Eachdraidh a’ Bhràigh : $2,100 gus cuideachadh a thoirt do thaisbeanaidhean Gàidhlig dualchasach aig Taigh an t-Sagairt ( Ionad Dualchasach Mhaighstir Iain Aonghais MhicRaing ), Gleann Dail.

Sgoil Ghàidhlig Baile a’ Chlamhain : $1,800 gus cuideachadh a thoirt do chlasaichean Gàidhlig na coimhearsnachd anns a’ Ghut.

Comunn Gàidhlig Cill Rìmhinn : $2,420 gus cuideachadh a thoirt do chlasaichean Gàidhlig na coimhearsnachd ann an Antaiginis agus Baile Naoimh Anndra.

Comann Leasachaidh Inbhirnis : $1000 gus cuideachadh a thoirt do cheithir bhùthan-obrach an fheasgair ann an Inbhirnis agus Loch Ainslie.

Comunn Féis an Eilein : $2,600 gus cuideachadh a thoirt do chlasaichean Gàidhlig na coimhearsnachd ann an Eilean na Nollaig.

 

2007 An fheadhainn a fhuair taic-airgid bho Phrógram Gnìomhan na Gàidhlig.

An Gearran 2007

Leabharlann Sgìre Cheap Breatainn : $1,840 gus cuideachadh a thoirt do phrógram “Cultar na Gàidhlig do Theaghlaichean”, sreath de bhùthan-obrach air cànain is cultar na Gàidhlig do chlainn is do dh’ inbhich.

Comhairle na Gàidhlig : $8,114 gus cuideachadh a thoirt do threas ìre Cainnt mo Mhàthar, tionnsgnadh an sàs ann a’ cànain làitheil luchd-labhairt dùthchasach na Gàidhlig a chlàradh.

An Clachan Gàidhealach, Alba Nuadh : $4,850 gus cuideachadh a thoirt dhan phrógram Mar bu Nòs bho Shean, tionnsgnadh an sàs ann a’ seanchaidhean Gàidhlig a chlàradh ’s iad a’ dèanamh còmhradh air eòlas dualchasach agus ealainean an t-sluaigh.

An Roinn Cheilteach, St. FXU : $300 gus cuideachadh a thoirt do dh’ Fhéis Antaiginis, tachartas fad trì làithean a’ toirt a-steach bhùthan-obrach ann an cànain is òrain na Gàidhlig.

Comunn Féis Mhàbu : $4,240 gus cuideachadh a thoirt do phrógram Gàidhlig airson na h-òigridh ann am Màbu; cuide ri sin, do dh’ eòlas na Gàidhlig ‘àrdachadh troimh mheadhon Turasachd Siorramachd Inbhirnis agus aig ‘Expo’ a’ Chultair ann a’ Halafacs.

Sgoil Ghàidhlig Chreignis : $1,810 gus cuideachadh a thoirt do chlasaichean-bhogaidh na Gàidhlig anns a’ choimhearsnachd.

Gàidhlig Agam : $1,800 gus cuideachadh a thoirt do chlasaichean-bhogaidh na Gàidhlig ann am Badaig.

An Céitean 2007

FIOS, An Comunn airson Ionnsachadh na Gàidhlig aig Baile : $5,300 gus cuideachadh a thoirt do phròiseact Bun na h-Aibhne, rannsachadh air stéidhean eadarnàiseanta a thaobh cànain ‘ath-bheòthachadh, agus do mheasadh a dhèanamh air prógraman-bogaidh na coimhearsnachd.

Sgoil Ghàidhlig an Àird-Bhaile : $3,785 gus cuideachadh a thoirt do shreath chlasaichean-bhogaidh anns a’ choimhearsnachd agus do bhùthan-obrach mu thimcheall Halafacs.

Comhairle na Gàidhlig, Alba Nuadh : $4,775 gus cuideachadh a thoirt do dh’ Eilean nan Òg, prógram tàilleabhachd dheugairean ag amas air barrachd tuigse ‘fhaighinn ann an cànain ’s cultar na Gàidhlig.

Comunn Gàidhlig ’s Eachdraidh a’ Bhràigh : $2,465 gus cuideachadh a thoirt dhan phróiseact Gàidhlig ’s an Dachaidh, oideachd bogadh na Gàidhlig an Gleann Dail.

Comann Gàidhlig Cill Rìmhinn : $3,325 gus cuideachadh a thoirt do phrógram Gàidhlig na treas bliadhna ás déidh uairean na sgoile aig Bun-sgoil Naoimh Anndra.

An Lùnasdal 2007

Talla Coimhearsnachd Seinneadairean Gàidhlig a’ Chladaich a Tuath : $578 gus cuideachadh a thoirt do bhùth-obrach “Moigeanan Geamhraidh” anns am faodadh duine ionnsachadh ciamar a dhèanadh e caisbheart dhualchasach thraidiseanta a’ gheamhraidh.


Gàidhlig Agam : $4,500 gus cuideachadh a thoirt do bhùth-obrach fad deich làithean “Gàidhlig gun Bheurla”, ann am Badaig, a bheireadh trèanadh do luchd-teagaisg na Gàidhlig.


Gàidhlig Agam : $1,800 gus cuideachadh a thoirt do chlasaichean-bhogaidh Gàidhlig ann an coimhearsnachd Bhadaig.


Comann Gàidhlig Cill Rìmhinn : $975 gus cuideachadh a thoirt do leasachadh eagrachaidh.


Sgoil Ghàidhlig Chreignis : $1,800 gus cuideachadh a thoirt do dh’ oideachd na Gàidhlig ’s a’ choimhearsnachd.


Comunn Gàidhlig Cheap Breatainn : $3,600 gus cuideachadh a thoirt do dh’ oideachd na Gàidhlig ann a’ Suidnidh.


Comann Leasachadh Clachan Eachdraidheil Sherbrooke : $300 gus cuideachadh a thoirt do Champa Ciùil “Rathad nan Dathan Ceilteach”.


Ionad Coimhearsnachd na Mira Móire : $645 gus cuideachadh a thoirt do chlasaichean-bhogaidh Gàidhlig ’s a’ choimhearsnachd.


Cleasachd, Turasachd agus Cultar Phictou : $500 gus cuideachadh a thoirt do bhùth-obrach bogaidh anns a’ Ghàidhlig agus do bhùth-obrach ann a’ seanchas Gàidhlig.


Sgoil Ghàidhlig an Àird-Bhaile : $3,429 gus cuideachadh a thoirt do làrach-lìn a leasachadh dhan bhuidheann seo a tha stéidhichte ann an Halafacs.


Comann Gàidhlig Cill Rìmhinn : $2,720 gus cuideachadh a thoirt do chlasaichean-bhogaidh Gàidhlig ’s a’ choimhearsnachd.


Comunn Féis a’ Bhaile Bhig : $1,450 gus cuideachadh a thoirt do shreath de dheich òraidean air cultar na Gàidhlig agus a dualchais anns a’ Bhaile Bheag.


An t-Samhain 2007

Comann Ionad Dualchas Gàidhlig a’ Chladaich a Tuath : $1,875 gus cuideachadh a thoirt do bheul-aithris thraidiseanta iasgaich a chruinneachadh cuide ri clàr-oideachaidh Gàidhlig a bhuineadh dhan choimhearsnachd a leasachadh.


Sgoil Ghàidhlig Baile a’ Chlamhain : $2,500 gus cuideachadh a thoirt do chlasaichean-bhogaidh Gàidhlig anns a’ Ghut.


Ionad Eadar-mhìneachaidh a’ Chiùil Cheiltich : $2,340 gus cuideachadh a thoirt do chlasaichean-bhogaidh Gàidhlig ann an coimhearsnachd Shiudaig.


Comunn Féis an Eilein : $2,500 gus cuideachadh a thoirt do shreath chlasaichean-bhogaidh Gàidhlig, “Ag Ionnsachadh le Chéile”, ann an coimhearsnachd Eilean na Nollaig.


Sgoil Ghàidhlig Chreignis : $834 gus cuideachadh a thoirt do chlasaichean-bhogaidh Gàidhlig ’s a’ choimhearsnachd.


Comann Leasachadh Shiudaig ’s a Sgìre : $600 gus cuideachadh a thoirt do “Chruinneachadh na h-Òigridh”, cruinneachadh fad latha dhan òigridh.


Ionad Coimhearsnachd na Mira Móire : $745 gus cuideachadh a thoirt do chlasaichean-bhogaidh Gàidhlig ’s a’ choimhearsnachd.


Comunn Féis Mhàbu : $3,000 gus cuideachadh a thoirt dhan phrógram “Éirich Air!”, cànain is òrain Ghàidhlig do chlainn is inbhich le chéile.


Sgoil Ghàidhlig an Àird-Bhaile : $5,000 gus cuideachadh a thoirt do dh’ oideachd bogadh na Gàidhlig ann an Halafacs ’s a’ cheàrnaidh mu ’n cuairt.


Ionad Coimhearsnachd Bagh Naoimh Labhrainn : $2,440 gus cuideachadh a thoirt do chlasaichean-bhogaidh Gàidhlig ’s a’ choimhearsnachd.


Comunn Féis a’ Bhaile Bhig : $1,440 gus cuideachadh a thoirt do shreath de bhùthan-obrach òran anns a’ Bhaile Bheag.


Uaigneas | Beachdan